OBCHODNÍ PODMÍNKY A UBYTOVACÍ ŘÁD

Všeobecné obchodní podmínky a Ubytovací řád

Horského hotelu KOHÚTKA s.r.o., IČ: 278 59 070, se sídlem Nový Hrozenkov 241, 756 04

Nový Hrozenkov, DIČ: CZ27859070, zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v

Ostravě, vložka C, oddíl 31981.

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Horský

hotel KOHÚTKA s.r.o., IČ: 278 59 070, se sídlem Nový Hrozenkov 241, 756 04 Nový

Hrozenkov, DIČ: CZ27859070, zapsáné v obchodním rejstříku u Krajského soudu v

Ostravě, vložka C, oddíl 31981 (dále jen „ubytovatel“ nebo „Horský hotel Kohútka“)

upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského

zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran pro

poskytování služeb – ubytování, uspořádávání akcí a s tím spojených dalších služeb,

zejména: wellness služby a jiné doplňkové služby (dále jen „služby“) s fyzickou nebo

právnickou osobou, která si pobyt nebo služby u ubytovatele objedná (dále jen

„objednatel“).

1.2. Osoba, která služby hotelu čerpá je klient (dále jako „klient“). Klientem může být osoba

totožná s objednatelem.

1.3. Součástí těchto obchodních podmínek je i Ubytovací řád.

2. Objednávka pobytu nebo služeb, vznik smluvního vztahu

2.1. Objednatel může vytvořit objednávku ve vlastním zájmu nebo ve prospěch třetí osoby

(klienta).

2.2. Objednatel objednává pobyt nebo služby objednávkou učiněnou prostřednictvím

elektronické pošty (e-mailem), telefonicky, osobně nebo prostřednictvím objednávky na

internetových stránkách www.kohutka.cz (dále jen „objednávka“).

2.3. V případě, kdy je objednatelem právnická osoba musí objednávka obsahovat zejména:

a) obchodní název společnosti, která je objednatelem, sídlo, IČ, DIČ, kontakt (telefon,

e-mail),

b) jméno a příjmení klienta, pro kterého jsou služby objednávány, adresa trvalého

bydliště, kontakt (telefon, e-mail) klienta,

c) název pobytu (u jednotlivě objednávaných služeb musí být uveden rozsah

ubytovacích, stravovacích, event. dalších služeb), počet osob (počet dospělých osob

a dětí včetně věku), termín pobytu, délka pobytu a kategorie ubytování (typ pokoje,

počet pokojů),

d) způsob úhrady ceny za služby.

2.4. V případě, kdy je objednatelem fyzická osoba musí objednávka obsahovat zejména:

a) jméno a příjmení objednatele v případě, že je rozdílnou osobou od klienta, adresa

trvalého bydliště, kontakt (telefon, e-mail), jméno a příjmení klienta, pro kterého

služby objednávána, adresa trvalého bydliště, kontakt (telefon, případně e-mail),

b) název pobytu (u jednotlivě objednávaný služeb musí být uveden rozsah

ubytovacích, stravovacích, event. dalších služeb dle nabídky, počet osob (počet

dospělých osob a dětí včetně věku), termín pobytu, délka pobytu a kategorie

ubytování (typ pokoje),

c) způsob úhrady ceny za služby.

2.5. Objednávkou, která byla ubytovateli doručena je objednatel vázán. Ubytovatel neprodleně

po obdržení objednávky toto obdržení objednateli potvrdí prostřednictvím elektronické

pošty (emailem). Objednávky jsou přijímaný v návaznosti na kapacity Horského hotelu

Kohútka.

2.6. Potvrzením objednávky Horským hotelem Kohútka vzniká mezi objednatelem a

ubytovatelem – Horským hotelem Kohútka smluvní vztah, na základě kterého se Horský

hotel Kohútka zavazuje zabezpečit klientovi služby v potvrzeném rozsahu a kvalitě a

objednatel se zavazuje zaplatit smluvenou cenu.

2.7. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže ubytovatel splnit

(zejména termín pobytu), zašle objednateli na elektronickou adresu pozměněnou nabídku

s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si jeho stanovisko. Pozměněná nabídka

se považuje za nový návrh na uzavření smlouvy a smluvní vztah je v takovém případě

uzavřen až akceptací objednatelem prostřednictvím elektronické pošty (e-mailem).

3. Práva povinnosti smluvních stran

3.1. Objednatel (klient) má právo:

• být dostatečně a úplně informován Horským hotelem Kohútka o objednávaných

službách, tj. jejich rozsahu, termínu a ceně,

• na řádné poskytnutí objednaných a Horským hotelem Kohútka potvrzených služeb

a objednatelem zaplacených služeb,

• kdykoliv před zahájením pobytu zrušit objednávku za dodržení stornovacích

podmínek, uvedených dále v 5. části,

• reklamovat vady poskytovaných služeb podle 6. části.

3.2. Objednatel (klient) je povinen:

• správně a úplně uvést všechny podstatné náležitosti objednávky,

• zaplatit Horskému hotelu Kohútka v požadovaném termínu formou zálohy

požadovanou část ceny pobytu a služeb,

• zaplatit Horskému hotelu Kohútka cenu služeb dle 4. části,

• dodržovat Ubytovací řád Horského hotelu Kohútka a další vnitřní předpisy

Horského hotelu Kohútka, s uvedenými předpisy je povinen se seznámit, kdy tyto

předpisy jsou dostupné: na internetových stránkách www.kohutka.cz, v příloze

potvrzení Objednávky prostřednictvím e-mailu, při nástupu pobytu na recepci,

popř. si tyto materiály může vyžádat ve složce na recepci k prostudování na pokoji,

• pečlivě si překontrolovat Horským hotelem Kohútka vystavené potvrzení pobytu a

při zjištění jakýchkoliv nesrovnalostí kontaktovat neprodleně Horský hotel

Kohútka.

3.3. Horský hotel Kohútka je povinen:

• potvrdit objednateli v případě volné kapacity objednaný pobyt a služby a

poskytnout objednateli informace k nástupu,

• poskytnout objednateli (klientovi) důležité informace k pobytu,

• zabezpečit klientovi služby v potvrzeném rozsahu a kvalitě,

• v případě odstoupení od potvrzené objednávky pobytu ze strany objednatele

vyúčtovat do 14 dnů po písemném obdržení storna zaplacenou zálohu po odečtení

stornopoplatků.

3.4. Horský hotel Kohútka má právo:

• klienta přestěhovat z důvodu mimořádné okolnosti či provozního důvodu v průběhu

pobytu.

4. Ceny služeb a platební podmínky

4.1. Aktuální ceny služeb jsou uvedeny v nabídce na internetových stránkách www.kohutka.cz.

4.2. Cena služeb je vždy uvedena v potvrzení objednávky.

4.3. Na všechny objednané pobyty (včetně všech objednaných služeb) může být současně s

potvrzením vyžadována Horským hotelem Kohútka zálohová platba předem.

4.4. Zálohová platba v období od 01. prosince do 31. března činí 100 % z celkové ceny uvedené

v potvrzení Objednávky.

4.5. Zálohová platba v období od 01. dubna do 30. listopadu činí 50 % z celkové ceny uvedené

v potvrzení Objednávky.

4.6. Zálohovou platbu objednaných služeb provádí objednatel (klient) oproti vystavenému

daňovému dokladu – faktury, případně po dokončení objednávkového procesu na

internetových stránkách www.kohutka.cz v platební bráně.

4.7. Zálohovou platbu je možné uhradit následujícímu způsoby:

• v hotovosti nebo platební kartou na recepci Horského hotelu Kohútka,

• převodem na účet na základě zálohové faktury nebo výzvy k úhradě uvedené

v cenové nabídce,

• prostřednictvím platební brány na internetových stránkách www.kohutka.cz.

4.8. Nebude-li zálohová platba za pobyt nebo služby zaplacena ve sjednaném termínu nebo v

termínu uvedeném ve faktuře, může Horský hotel Kohútka od smlouvy vzniklé na základě

potvrzení objednávky odstoupit. Nezaplacením zálohové platby nezaniká povinnost

provést storno objednaných služeb.

4.9. V ceně ubytování a v pobytových balíčcích není zahrnut místní poplatek z přechodného

ubytování. Místní poplatek z přechodného ubytování se hradí u pověřené osoby na recepci

Horského hotelu Kohútka při nástupu na pobyt.

4.10. Klient hradí objednané služby při nástupu na pobyt na recepci hotelu. Od konečné ceny

všech služeb se odečítá předem uhrazená záloha. Další na místě dokupované služby hradí

klient při ukončení pobytu na recepci hotelu.

4.11. Platby, které klient provádí přímo na místě – na recepci Horského hotelu Kohútka, jsou

možné platebními kartami akceptovanými Horským hotelem Kohútka nebo v hotovosti.

5. Storno podmínky a storno poplatek

5.1. Objednatel má právo zrušit pobyt, který jím byl objednán a Horským hotelem Kohútka

potvrzen na určitý termín. Objednatel má právo stornovat (zrušit) pobyt nebo služby, tj.

odstoupit od smlouvy vzniklé potvrzením objednávky pobytu nebo služby. Toto

odstoupení ze strany objednatele musí být provedeno písemnou formou

5.2. V případě storna pobytu nebo služeb, které se mají uskutečnit v období ode dne

01. prosince do 31. března odpovídá stornopoplatek výši zálohové platby dle čl. 4.4.

5.3. V případě storna pobytu nebo služeb, které se mají uskutečnit v období ode dne 01. dubna

do 30. listopadu je zálohová platba vratná za následujících podmínek:

• v případě storna pobytu nebo služeb 40 a více dnů před nástupem nevzniká

Horskému hotelu Kohútka nárok na zaplacení odstupného;

• v případě storna pobytu nebo služeb 39 dnů až 14 dnů včetně před nástupem zaplatí

objednatel stornopoplatek ve výši 50 % z ceny pobytu;

• v případě storna pobytu nebo služeb 13 dnů a méně před nástupem zaplatí objednatel

stornopoplatek ve výši 100 % z ceny pobytu.

5.4. Dnem storna (zrušení pobytu nebo služeb) je skutečný den doručení písemného storna

Horskému hotelu Kohútka a započítává se do výše uvedeného počtu dní rozhodných pro

výpočet stornopoplatku.

5.5. Stornopoplatek je účtován z celkové, tj. potvrzené ceny pobytu nebo služeb.

6. Práva z vadného plnění

6.1. V případě vadně poskytnutých nebo neposkytnutých služeb Horským hotelem Kohútka,

jež byly prokazatelně sjednány, vznikají klientovi práva z vadného plnění (dále jen

„reklamace“).

6.2. Uplatnění práva klienta z odpovědnosti za vady služeb, poskytovaných Horským hotelem

Kohútka (reklamace), musí být učiněno vážně, určitě a srozumitelně.

6.3. Klient je povinen uplatnit reklamaci včas bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být

zjednána náprava, pokud možno v místě poskytované služby u pověřeného zástupce

Horského hotelu Kohútka. Uplatnění reklamace v místě může klient provést buď ústně

nebo písemně. V případě ústního reklamačního podání, není-li reklamaci v plném rozsahu

vyhověno ihned, je povinen pověřený zástupce Horského hotelu Kohútka (recepce) sepsat

s klientem reklamační protokol s uvedením termínu pobytu, kontaktů klienta, předmětu

reklamace, podpisem klienta, příp. stanoviska příslušné osoby, apod. Aby mohla být

reklamace uspokojivě vyřešena, je klient povinen poskytnout potřebnou součinnost k

jejímu řešení.

6.4. V případě, že je reklamace uplatněna přímo v Horském hotelu Kohútka u pověřeného

zástupce Horského hotelu Kohútka, je tento oprávněn o reklamaci rozhodnout, pokud

požadavku zákazníka vyhoví. V dalších případech bude reklamace vyřízena nejpozději do

30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se zástupce Horského hotelu Kohútka

nedohodne s klientem na lhůtě delší.

6.5. Nastanou-li okolnosti, jejichž vznik, průběh a příp. následek není závislý na vůli, činnosti,

postupu nebo okolností, které jsou na straně klienta, na jejichž základě klient zcela nebo

zčásti nevyužije objednané, zaplacené a zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi nárok

na vrácení zaplacené ceny nebo na slevu z ceny.

7. Ubytovací řád

7.1. Horský hotel Kohútka může ubytovat pouze klienta, kterého řádně přihlásí. Za tímto

účelem klient předloží při příjezdu svůj doklad totožnosti (pas, občanský průkaz, popř. jiný

platný doklad o totožnosti) pověřenému pracovníkovi hotelové recepce, který provede

přihlášení klienta k ubytování. Osobní údaje poskytnuté klientem ubytovateli podléhají

ochraně podle příslušných právních předpisů.

7.2. Na základě objednaného ubytování je ubytovatel povinen klienta ubytovat nejdříve v 15:00

hodin nejpozději do 18:00 hodin – do této doby i pokoj pro klienta rezervuje, není-li

objednávkou určeno jinak.

7.3. Požádá-li klient o prodloužení ubytování, může mu ubytovatel nabídnout i jiný pokoj než

ten, ve kterém byl původně ubytován.

7.4. Pro přijímání návštěv jsou k dispozici hotelové prostory. V pokoji může klient přijímat

návštěvy pouze se souhlasem pověřeného pracovníka hotelové recepce v době od 10.00 do

22.00 hodin.

7.5. Ubytovatel zajistí při onemocnění nebo zranění klienta přivolání lékařské pomoci, případně

převoz do nemocnice.

7.6. Klient užívá pokoj po dobu, kterou sjednal s ubytovatelem. Nebyla-li ubytovací doba

předem sjednána, odhlásí klient pobyt nejpozději do 10:00 hodin posledního dne, v téže

době pokoj uvolní. Neučiní-li tak klient ve stanovené lhůtě může mu ubytovatel účtovat

pobyt za následující den.

7.7. V pokoji nebo hotelových prostorách hotelu nesmí klient bez souhlasu ubytovatele

přemisťovat zařízení, provádět úpravy a jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiné

instalace. Poplatek za porušení této povinnosti činí: 5.000,- Kč.

7.8. V hotelu, a zvláště v pokoji není dovoleno kouřit. V případe znečistění pokoje či kouření

v pokoji, bude klientovi účtován poplatek ve výši 5.000,- Kč (i opakovaně). V případě

spuštění falešného požárního poplachu je klient povinen zaplatit poplatek ve výši 1.000,-

Kč. Ostatní škody budou účtovány dle rozsahu poškození.

7.9. V hotelu, a zvláště v pokoji není dovoleno klientovi používat vlastních elektrických

spotřebičů, toto ustanovení se netýká elektrických spotřebičů sloužících k osobní hygieně

klienta (holících, případně masážních strojků, sušičů vlasů apod.)

7.10. Klient je povinen při odchodu uzavřít v pokoji vodovodní kohoutky, zhasnout v pokoji a

jeho příslušenství světla, uzavřít okna, dveře pokoje.

7.11. Z bezpečnostních důvodů není vhodné ponechávat děti do 13-ti let bez dozoru dospělých

v pokoji a ostatních společenských prostorách hotelu.

7.12. Klientovi není dovoleno brát do pokoje sportovní nářadí a předměty, pro jejichž úschovu

je vyhrazeno jiné místo.

7.13. Ve společných prostorách hotelu, klient nesmí konzumovat vlastní potraviny a nápoje.

Považuje se to za porušení obchodních podmínek, na základě kterých může ubytovatel

ukončit s klientem smluvní vztah bez nároku na vrácení jakékoliv části uhrazené ceny

ubytování, uhrazené ceny služeb a nároku na náhradu újmy způsobené předčasným

ukončením ubytování a služeb.

7.14. Domácí zvířata nejsou povolena, pokud není ujednáno mezi smluvními stranami jinak.

Klient nese odpovědnost za všechny škody způsobené zvířetem v rámci pobytu.

7.15. Klient nese plnou odpovědnost za škody vzniklé během pobytu. V případě, že škodu

způsobilo dítě nese odpovědnost jeho zákonný zástupce.

7.16. Pokud Horský hotel Kohútka zjistí po odchodu klienta z hotelu poškození věcí náležejících

do inventáře pokoje nebo odcizení hotelového majetku, je oprávněn po klientovi požadovat

náhradu.

8. Ochrana osobních údajů

8.1. Ubytovatel je ze zákona povinen chránit a zabezpečit poskytnuté osobní údaje. Ubytovatel

proto využívá různých efektivních zabezpečovacích technologií k tomu, aby byly osobní

údaje ochráněny před neoprávněným zpřístupněním nebo užitím.

8.2. Ubytovatel jako správce zpracovává osobní údaje objednatele a klienta, a to pro účely (i)

poskytování sjednaných služeb, (ii) vedení evidence klientů, (iii) vykazování a předávání

informací oprávněným subjektům., (iv) ochrany oprávněných zájmů ubytovatele, kterými

mohou být uplatňování práv z této smlouvy nebo v souvislosti s ní.

8.3. Osobní údaje objednatele a klienta budou zpracovány vhodnou metodou zaručující ochranu

soukromí, důvěryhodnost a bezpečnost v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a

Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice

95/46/ES (dále jen „Nařízení“) a zák. č. 110/2019 Sb., o zpracovávaní osobních údajů, ve

znění pozdějších předpisů.

8.4. Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů. Dále má

právo (i) požadovat od ubytovatele přístup ke svým osobním údajům, (ii) požadovat

opravu, výmaz, případně omezení zpracování svých osobních údajů, (iii) na přenositelnost

svých osobních údajů a (iv) podat stížnost u správce nebo u Úřadu pro ochranu osobních

údajů (www.uoou.cz).

8.5. Více informací o zpracovávání osobních údajů naleznete zde: ODKAZ

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost ke dni 01. 01. 2023..

9.2. Pro účely těchto obchodních podmínek se písemnou formou rozumí elektronická

komunikace (e-mailem).

9.3. Pro účely těchto obchodních podmínek se ustanovení o pobytu přiměřeně použijí i na

poskytnutí služeb.

9.4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým

stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému

ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není

dotknutá platnost ostatních ustanovení.

9.5. Ubytovatel je oprávněn změnit a doplnit tyto obchodní podmínky, tato změna se však

nedotkne již uzavřených smluv, ale pouze smluv, které budou uzavřeny po účinnosti této

změny.

9.6. Zasláním objednávky Horskému hotelu Kohútka objednavatel potvrzuje, že se seznámil s

těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. V případě, že je objednatel osoba

rozdílná od klienta, má objednatel povinnost klienta s těmito obchodními podmínkami

seznámit tak, aby byla zachována jeho práva a povinnosti vyplývající z objednaného

pobytu.

9.7. V případě, že dojde mezi Horským hotelem Kohútka a spotřebitelem ke vzniku

spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit

vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu

určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká

obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 796/44, 110 00 Praha

1, IČ: 000 20 869, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz.

9.8. Kontaktní údaje ubytovatele: adresa pro doručování Nový Hrozenkov 241, 756 04 Nový

Hrozenkov, adresa elektronické pošty info@kohutka.cz, telefon: +420 571 451 790,

mobil: +420 601 521 471.

Nastavení soukromí a cookies

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

Následující volbou souhlasíte s našimi zásady ochrany osobních údajů a cookies. Svá nastavení můžete kdykoli změnit.